سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کر
روح اله عبدالشاهی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کرمان با متوسط بارندگی ۱۴۰ میلی متر در سال همواره تحت تاثیر تنش خشکی بوده است . بنابراین ، مطالعه تحمل به خشکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . به منظور بررسی تثیر تنش خشکی بر عملکرد ۴۰ رقم گندم نان در منطقه کرمان دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا گردید . در آزمایش اول تنش خشکی اعمال شد و آبیاری تا مرحله دو تا سه برگی انجام گرفت اما در آزمایش دوم تا آخر فصل رشدی آبیاری به صورت معمول منطقه انجام گرفت . نتایج نشان داد که عکس العمل ارقام مختلف گندم در دو آزمایش متفاوت است . بنابراین ظرفیت تولید متنوعی در ارقام وجود دارد . عملکرد ارقام در هر دو شرایط تنش خشکی و نرمال با هم تفاوت معنی داری داشت . ارقامی مثل آذر ۲ ، مهدوی ، آزادی و سبلان عملکرد بالایی در شرایط تنش خشکی داشتند ، از این رو برای کشت در شرایط تنش خشکی توصیه می گردند. در شرایط نرمال رطوبتی ارقام قدس روشن و شیراز عملکرد بالایی داشتند و برای کشت در شرایط بدون تنش خشکی در کرمان توصیه می گردند . همچنین با در نظر گرفتن میانگین هر دو شرایط ارقام آذر ۲ و مهدوی عملکرد بیشتری نسبت به سایر ارقام داشتند . بعضی از ارقام در شرایط دیم ، تنش خشکی را تحمل کرده و عملکرد نسبتا بالایی داشتند . در مواجهه با تنش خشکی بیشترین درصد کاهش عملکرد در رقم mv-17 و کمترین درصد کاهش عملکرد در رقم آزادی مشاهده شد.