سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا بیگ زاده – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب و عضو باشگاه پژوهشگران
کورش فتاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
روژین قبادی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش آبی بر عملکرد ، اجزاء عمل کرد و ارتفاع بوته سه هیبرید ذرت پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور آبیاری در سه سطح نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی وسه هیبرید ذرت به عنوان فاکتورفرعی اختصاص داده شد .کاهش مقدار آب آبیاری به طور معنی داری سبب کاهش وزن هزار دانه ذرت شد.بیشترین تعداد دانه در ردیف متعلق به هیبرید ۷۰۴ در شرایط اعمال آبیاری کامل بود . بیشترین عملکرد دانه به میزان ۲۰/۵ تن در هکتار در شرایط اعمال آبیاری کامل حاصل شد. کاهش مقدار آب آبیاری به میزان ۲۰ و ۴۰ درصد نیاز کامل ذرت به ترتیب موجب کاهش ۲۱/۶ درصد و ۴۰/۴ درصد عملکرد دانه ذرت شد. بیشترین میانگین عملکرد دانه (۱۷/۳ تن در هکتار) به هیبرید ۷۰۴ مربوط بود. عملکرد دانه هیبرید ۶۴۷ به طور معنی داری کمتر از هیبرید ۷۰۴ بود در حالی که هیبرید ۴۰۰ از نظر عملکرد دانه با دو هیبرید دیگر تفاو ت معنی داری نداشت.در کل بیشترین عملکرد دانه مربوط به هیبرید ۷۰۴ در شرایط اعمال آبیاری کامل بدست آمد.همچنین فاکتورآبیاری، هیبرید و اثر متقابل آنها بر ارتفاع بوته معنی دار نبود.