سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده کشاورزی
مهری صفاری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد ، اجزای عملکرد ، درصد و روغن دو رقم کنجد زراعی (Sesamun indicum ) آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در پاییز ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح ( آبیاری منظم و کامل (%۱۰۰ Fc ) – آبیاری پس از مصرف ۷۰ % آب مصرف شده در خاک ) و ارقام داراب و GL13 به عنوان کرت غرعی بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که تنش شدید خشکی سبب کاهش معنی دار ارتفاع بوته ، تعداد نیام در بوته ، تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در نیام ، وزن هزار دانه ، عملکرد و درصد روغن شد. از بین رقم ، رقم داراب دارای عملکرد دانه و روغن بیشتری نسبت به رقم GL13 بود . بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین عملکرد مربوط به رقم داراب در شرایط آبیاری کامل حاصل شد.