سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی خورگامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سار بیگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی جلیلیان – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش آبی بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و شاخص سطح برگ سه هیبرید ذرت پژوهشی به صورت کر تهای خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور آبیاری در سه سطح نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی وسه هیبرید ذرت به عنوان فاکتورفرعی اختصاص داده شد. براساس نتایج آزمایش با کاهش مقدار آب آبیاری در مقایسه با شرایط تأمین کامل نیاز آبی ذرت، شاخص سطح برگ این گیاه زراعی کاهش یافت.کاهش مقدار آب آبیاری به طور معنی داری سبب کاهش وزن هزار دانه ذرت شد.بیشترین تعداد دانه در ردیف متعلق به هیبرید ۷۰۴ در شرایط اعمال آبیاری کامل بود. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۵/ ۲۰ تن در هکتار در شرایط اعمال آبیاری کامل حاصل شد. کاهش مقدار آب آبیاری به میزان ۲۰ و ۴۰ درصد نیاز کامل ذرت به ترتیب موجب کاهش ۶/ ۲۱ درصد و ۴۰/۴ درصد عملکرد دانه ذرت شد. بیشترین میانگین عملکرد دانه ( ۳/ ۱۷ تن در هکتار) به هیبرید ۷۰۴ مربوط بود. عملکرد دانه هیبرید ۶۴۷ به طور معن یداری کمتر از هیبرید ۷۰۴ بود در حالی که هیبرید ۴۰۰ از نظر عملکرد دانه با دو هیبرید دیگر تفاوت معن یداری نداشت.در کل بیشترین عملکرد دانه مربوط به هیبرید ۷۰۴ در شرایط اعمال آبیاری کامل بدست آمد.