سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خورگامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سارا بیگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی جلیلیان – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش آبی بر خصوصیات درصد پروتئین ،درصد چربی ،درصد هیدراتهای کربن و میزان کلروفیل برگ سه هیبرید ذرت پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور آبیاری در سه سطح نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی وسه هیبرید ذرت به عنوان فاکتورفرعی اختصاص داده شد. براساس نتایج آزمایش با کاهش مقدار آب آبیاری در مقایسه با شرایط تأمین کامل نیاز آبی ذرت، درصد پروتئین دانه ذرت به طور معنی داری افزایش یافت و در شرایط تأمین نیاز آبی کامل درصد پروتئین دانه در کمترین مقدار خود بود.همچنین بیشترین درصد پروتئین دانه متلعق به هیبرید ۶۴۷ و هیبرید ۷۰۴ بود که با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند و به طور معنی داری بیشتر از هیبرید ۴۰۰ بود.درصد چربی دانه تحت تأثیر مقدار آب آبیاری قرار نگرفت در حالیکه بیشترین درصد چربی متعلق به هیبرید ۴۰۰ بود.با کاهش میزان آب آبیاری درصد هیدارتهای کربن دانه ذرت مقدار کمی کاهش یافت که از نظر آماری معنی دار نبود ولی بیشتیرن میزان هیدرات کربن دانه ذرت متعلق به هیبرید ۷۰۴ بود.همچنین تأثیر هیچ یک از فاکتور های آزمایش و اثر متقابل آنها بر میزان کلروفیل برگ معنی دار نبود