سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا اخگر – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

در این تحقیق از ریزوسفر نهالهای پسته، بر مبنای خاصیت فلورسنت جدایهها در محیط کشت King B تعداد ۵۲ جدایه سودوموناس فلورسنت به طور تصادفی انتخاب و سپس خالصسازی شدند. آنگاه جدایهها از نظر برخی خصوصیات محرک رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات اندازهگیری شده تعداد ۷ جدایه انتخاب و در یک آزمون گلخانهای، تأثیر سویهها بر رشد و جذب عناصر غذایی نهالهای پسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر سویهها توانستند سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هوایی و جذب عناصر غذایی از جمله فسفر، آهن، منگنز و روی اندام هوایی را افزایش دهند .در بین جدایههای مورد آزمایش جدایه P52 با دارا بودن خصوصیات محرک رشد مناسب، بیشترین تأثیر را بر شاخصهای رشد نهالهای پسته داشت. بهطوری که این جدایه توانست سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و در نهایت وزن خشک اندام هوایی را به ترتیب به مقدار ۵/۱۷ و ۸/۲۳ و ۱/۲۱ و ۷/۲۲ درصد نسبت به شاهد منفی (تیمار بدون باکتری) افزایش دهد. همچنین این سویه توانست جذب آهن و روی اندام هوایی را به طور معنی داری نسبت به شاهد منفی افزایش دهد.