سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش خلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدجواد روستا – مرکز تحقیقات شوری یزد
عبداله بحرانی – استادیار دانشگاه رامهرمز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تلقیح بذر نخود (Cicer arientinum L.)- رقم ۴۸۲ ILC با مایه تلقیح ریزوچک پی سوپر پلاس و کاربرد سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایش مزرعهای به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ۶۰ و ۹۰ ، ۱۳۸۸ انجام شد. کرتهای اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن خالص شامل ۰ – ارسنجان در سال زراعی ۸۹ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و کرتهای فرعی شامل تلقیح و عدم تلقیح مایه ریزوچک پی سوپر پلاس بود. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف ۹۰ کیلوگرم کود نیتروژن با تاثیر مثبت بر کلیه صفات، باعث تولید عملکرد دانه بیشترگردید. هرچند در تعدادی از صفات بین سطح ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. اثرات متقابل مقادیر مصرف کود نیتروژن و مایه تلقیح ریزوچک پی سوپر پلاس نیز بر اغلب صفات مورد بررسی در این مطالعه معنی دار بود. به طوریکه در برخی از این صفات مصرف ۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن و مصرف این مایه تلقیح با مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و عدم تلقیح این مایه تلقیح برابر بود. اثرات کاربرد مایه تلقیح ریزو چک پی سوپر پلاس نیز بر روی تمام صفات مورد بررسی در این مطالعه تاثیر داشته و باعث افزایش این صفات گردید. بنابراین مصرف این مایه تلقیح که در زمان کاشت براحتی با بذر مخلوط می شود، می تواند روش مناسبی درافزایش صفات کمی و کیفی نسبت به روشهایی مانند محلول پاشی کود اوره یا استفاده بیشتر در مقدار و دفعات مصرف این کود باشد. در مجموع، به نظر میرسد که مصرف ۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار همراه با مصرف مایه تلقیح ریزوچک پی سوپرپلاس ترکیب بهینهای برای حصول به عملکرد بالا در نخود در شرایط مشابه با این تحقیق باشد.