سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه آتشخوار – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، ش
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
حسین احمدی – مهندس برق

چکیده:

یکی از عواملی که سبب حفظ خاک و عدم فرسایش آن در مقابل بروز سیلا بها م یشود، پوشش گیاهی است. اما امروزه تغییرکاربری اراضی و عدم استفاده صحیح از اراضی سبب گردیده سطح زمین قدرت خود را در حفظ و نگهداری خاک از دست بدهد و شدت فرسایش و به طبع شدت بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه بیشتر شود. لذا بررسی ارتباط بین تغییرات به وجود آمده در نوع کاربری و پیامدهای ناشی از آن در امر مدیریت کاملاً ضرورری است در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندستTM سه دوره زمانی ۱۹۹۰ ، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر کاربری اراضی مختلف در هر سه بازه مشخص گردید. بار رسوب نیز در دو دوره مورد مطالعه ( ۱۹۹۰ -۲۰۰۳ و ۲۰۰۳-۲۰۰۹ نشان داد که با تغییر کاربر یها در این دو دوره بار رسوب به طور متوسط از ۲۹۰۰۳/۱۱ به ۳۷۱۹۳/۱۷ تن در سال به ترتیب برای دوره اول و دوم تغییر کرده است. بیشترین روند تغییرات کاربری کاهش باغات، مناطق بدونه پوشش، مراتع متوسط وخوب و بیشترین روند افزایشی در اراضی زراعت دیم، مرتع ضعیف، مناطق شهری و خاک لخت م یباشد. که باعث گردیده میزان رسوب در حدود ۲۸ % افزایش یابد