سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا ا…. نجفی جیلانی – استادیار گروه سازههای هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید یونس هاشمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه سازههای هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدر
غلامرضا شبیری – دانشجوی مقطع دکتری گروه هیدرولیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اخیراً روش ذراتی برای شبیهسازی جریانهای با سطح آزاد مورد استفاده قرار گرفته است که در آن هر ذره تابع حالت لاگرانژی میباشد و یکی از با انعطافترین این روشها، روش هیدرودینامیک ذرات هموار SPH میباشد. در این مقاله پس از تبیین معادلات حاکم بر جریان سطح آزاد و اصول روش لاگرانژی بدون شبکهبندی SPH تأثیر تغییر مشخصات ذرات سیال بر فرآیند شبیهسازی جریان در روش M-I-SPH مورد بررسی قرار گرفته و با اعمال اصلاحاتی، پایداری این روش برای حل مسائل چند فازه افزایش یافته و در نتیجه روش MPM-I-SPH به معنی روش M-I-SPH چند فازه، برای حل مسائل مختلف چند فازه معرفی میگردد. برای صحتسنجی کد کامپیوتری توسعه یافته نیز، مسأله شکست سد با این روش شبیهسازی شده و نتایج پایدار و مناسبی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده است که در بخشهای مختلف این مقاله توضیح داده شده است.