سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی مردانی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
حسن سخدری –
محمود صبوحی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه با توجه به پیچیدگی روابط میان عوامل تولید محصولات کشاورزی، استفاده از روش های نوین و پیشرفته برنامه‌ریزی ریاضی در مدل های تعیین الگوی کشت رو به افزایش است. عدم حتمیت در مقدار منابع مورد استفاده برای تولید محصولات کشاورزی از جمله آب باعث ایجاد ریسک در درآمد زارعین و همچنین تغییر الگوی کشت می شود. در مطالعه حاضر، از مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری برای تخصیص بهینه زمین های زراعی استان خراسان رضوی در شرایط عدم حتیمت استفاده شد. ضمن انجام این تخصیص، به اثر تغییر قیمت نهاده آب بر میزان سود ناخالص کل و همچنین الگوی کشت توجه شد. داده ای مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برای سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ دریافت گردید. یافته های تحقیق نشان داد که هر دو پارامتر سود ناخالص کل و سطح زیرکشت کل در شرایط قطعیت بیشتر از شرایط عدم حتمیت هستند. با توجه به اینکه تغییر قیمت آب باعث تغییرات محسوس در سطح زیرکشت محصول گندم شد، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش ریسک در تولید این محصول پیشنهاد می شود.