سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
علی طالبی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
عبدالمجید حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد، ایران
سمانه پورمحمدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مدیریت بیابان دانشگاه یزد، ایران

چکیده:

در سالهای اخیر سیستم اقلیم به دلیل افزایش گازهای گلخانهای دستخوش تغییر بوده است، به طوری که این تغییر با نوسانات الگوی بارش و دما رابطه مستقیم دارد. در این مطالعه، پدیده تغییر اقلیم در حوزه سد طرق مشهد، با استفاده از مدل HadCM3تحت دو سناریوی A2 و B2 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دادههای بارش ماهانه دوره ۱۹۹۰-۱۹۶۱ و دو سناریوی – A2 و B2 و نیز دادههای بارش روزانه مشاهداتی ۱۹۹۰ -۱۹۶۱ )تولید شده توسط نرم افزار – (Climgen ، دادههای روزانه مربوط به دوره های آتی جهت ریز مقیاس نمائی تناسبی فراهم شدند. در نهایت، با بررسی نتایج دو سناریو ملاحظه شد که سناریوهای A2 و B2 ، میزان افزایش بارش را برای دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ بهترتیب ۱۱/۴۴ و ۱۹/۵۴ درصد و برای دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ و ۱۱/۸۵و۲۵/۰۴ درصد تخمین زدند که نشان از افزایش بارش در دورههای آتی دارد. در ضمن مقایسه تغییرات فصلی بارش در آینده نیز نشان داد که بارش در فصلهای زمستان و بهار افزایش و در فصول تابستان و پاییز کاهش مییابد