سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پریساسادات اشفته – دانش آموخته کارشناس ارشد از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد مهندسین مشا
علیرضا مساح بوانی – عضو هیأت علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قرنقو در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ میلادی را با لحاظ نمودن عدم قطعیت مدل هایAOGCMبررسی می نماید. ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه هفت مد لAOGCM تحت سناریوی A2 در دوره آتی و دوره پایه۲۰۰۰-۱۹۷۱ برای حوضه، تهیه و سپس کوچک مقیاس شدند. نتایج نشان از کاهش بارندگی و افزایش دما در دوره آتی داشته، به طوری که دمای حوضه بین ۰/۲ تا ۳ درجه سانتی گراد نسبت به دوره پایه افزایش می یابد. همچنین حوضه در دوره آتی شاهد افزایش بارندگی برای فصل پاییز و کاهش آن برای فصل تابستان بوده و محدوده تغییرات بارش بین ۹۳-۱۳۹% خواهد بود. برای دخالت عدم قطعیت مدل های AOGCM این مدل هاوزن دهی شدند. با واسنجی مدل IHACRES رابطه بارش – رواناب ماهانه حوضه شبیه سازی شده و با استفاده از روش مونت کارلو تعداد ۲۰۰۰ نمونه از Pdf های ماهانه دما و بارندگی کوچک مقیاس شده حوضه، تولید گردید. با معرفی این مقادیر به IHACRES 2000 سری رواناب ماهانه در دوره آتی شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که متوسط رواناب سالانه دراز مدت در دوره آتی برای سناریوی A2 به میزان ۱/۷۳ نسبت به دوره مشاهداتی افزایش نشان می دهد.