سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ملکی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه استفاده از الیاف مصنوعی جهت تسلیح خاکها، روشی کاربردی برای افزایش مقاومت و ظرفیت باربری خاکها میباشد. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که خصوصیات مکانیکی و مقاومتی نمونههای کائولینیت مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن را با استفاده از آزمایشات سه محوری تحکیم یافته زهکشیشدهCD مورد بررسی قرار دهیم. جهت تحقق این هدف، نمونهها را با ۴ درصد متفاوت الیاف پلیپروپیلن ۰/۱ ,۰/۲ ,۰/۳ ,۰/۴ درصد وزن کائولینیت خشک( و طولهای مختلف ۶ و ۱۲ میلیمتر تحت درصد رطوبت بهینه، مخلوط نمودهایم. نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که کاربرد الیاف پلیپروپیلن بطور محسوس و قابل قبولی، حداکثر مقاومت فشاری و شکلپذیری خاک کائولینیت را افزایش میدهد. افزایش در مقاومت بصورت تابعی از طول و درصد الیاف مخلوط بوده است. افزایش طول و میزان الیاف باعث افزایش مقاومت فشاری و شکل- پذیری نمونههای مسلح شده گردیده است