سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه احمری مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلام
صدیقه فاطمی – دانشیار، دکترای نماتد شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

چکیده:

نماتد (PCN) Globodera rostochiensis از زمان شناسایی در ۷۸۳۱ ، به یکی از عوامل مهم بیماریزای سیبزمینی در استان همدان به ویژه شهرستان بهار تبدیل شده است و در حال گسترش میباشد. در حال حاضر تناوب طولانی مدت و استفاده از ارقام مقاومتنها راه حلهای غیر شیمیایی قابل توصیه در منطقه میباشند. ترشحات ریشه گیاهان میزبان و بعضی غیر میزبانها باعث تحریک تفریخ تخم نماتد میشوند.در این بررسی تأثیر ترشحات ریشه گیاه غیر میزبان ذرت، رقم حساس سیبزمینی در مقایسه با آب مقطر در شرایط in vitro مورد ارزیابی قرار گرفت. ترشحات ریشه گیاهان کاشته شده در خاک سترون تهیه شد، سیستهای ضد عفونی شده در ترشحات ریشه گیاهان فوق قرار داده شد و وضعیت تفریخ تخمها به صورت هفتگی در زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی گردید. در پایان، جمعیت لاروها، جمعیت کل نماتد و درصد تفریخ تعیین گردید. نماتد به نسبتهای مختلفی در ترشحات ریشه تفریخ شد، تغییرات تفریخ در طول زمان در ترشحات ریشه ذرت با شاهد آب مقطر و ترشحات ریشه سیب زمینی مورد بحث قرار می گیرد