سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شایسته نیا – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
فرید لطفی ماوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
اعظم شایسته نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کروه کشاورزی، تاکستان، ایران
سمیه صمدی ممان –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم گیاه زراعی و کنترل علف های هرز بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه گلرنگ ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در چهار سطح (۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در متر مربع) و غلظت های مختلف علفکش تری فلورآلین در سه سطح (۱، ۵/۱ و ۲ لیتر در هکتار) به همراه کنترل کامل علف های هرز و عدم کنترل علف های هرز به عنوان تیمار شاهد بود. نتایج این بررسی نشان داد که سطوح مختلف علفکش تری فلورآلین و تراکم بوته بر صفات رویشی و عملکرد دانه گلرنگ تأثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه از تیمار کنترل کامل علف های هرز با میانگین ۲۰۴۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با تیمار علفکش تری فلورآلین به میزان ۲ لیتر در هکتار در گروه آماری مشترکی قرار داشت. همچنین تراکم ۳۵ بوته در متر مربع نیز با میانگین ۱۹۲۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد.