سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فرید خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد شاهوردی – مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نیز تعیین بهترین تراکم مناسب برای چهار رقم گندم دیم جهت دستیابی به عملکرد بالا، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد به اجرا درآمد. در این آزمایش، تراکم کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۳۵۰ و ۴۰۰ بذر در یک مترمربع و رقم به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (آذر- ۲، سرداری، رصد و پتو) بود. عملکرد دانه، عملکرد تک بوته، عملکرد بیولوژیک، طول سنبله، ارتفاع بوته قبل از سنبله رفتن، ارتفاع بوته در مرحله برداشت، تعداد سنبله در بوته، تعداد پنجه نابارور، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام اختلاف معنی داری از نظر صفات مورد بررسی وجود دارد. اثر تراکم برروی کلیه صفات به غیر از عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل رقم در تراکم برای صفات تعداد سنبله در بوته و عملکرد دانه معنی دار گردید