سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ اخویسی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه
محمد ملکشاهی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

در این مطالعه رفتار دینامیکی سد بتنی پاین فلت در محدوده رفتار خطی مصالح و در حوزه زمان تحت زلزله تفت مورد ارزیابی قرارگرفت. اثر تراکم پذیری آب، با به کارگیری مرز سامرفیلد، در برآورد فشار هیدرودینامیکی بررسی شد. لذا برنامه ای به زبان فرترن بر پایه اجزاء محدود نوشته شد و برای مدل سازی از المان های هشت گرهی سرندیپیتی استفاده شد. سیال، تراک مپذیر و غیر لزج فرض شد و پی به صورت صلب در نظر گرفته شد. مقایسه بین مطالعه حاضر بر اساس فرض تراک مپذیری آب و تحقیقات قبلی بر اساس فرض تراکم ناپذیری نشان م یدهد، تراک مپذیری باعث افزایش فشارهیدرودینامیکی حداکثر در حدود ۱۱۳ % برای زلزله تفت میشود. بنابراین، فرض تراکم پذیری آب نقش مهمی جهت ارزیابی فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد بازی میکند.