سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شقایق رمضانی – کارشناس ارشد زراعت
یاشار بهمنی – کارشناس ارشد زراعت
داوود علی بیگی نبی – کارشناس ارشد علف های هرز

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم های مختلف بر عملکرد کیفی هیبرید های ذرت علوفه ای در شرایط آب و هوایی اهواز، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل ۱۴ و ۱۶ سانتیمتر) و ، تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول در مقادیر مختلف تراکم در ۳ سطح شامل فاصله بین بوته ( ۱۳ ۶۴۰ و ۵۰۰ ) بودند. در زمان برداشت صفات کیفی شامل درصد پروتئین خام، ، فاکتور دوم شامل سه هیبرید سینگل کراس ( ۷۰۴ نسبت برگ به ساقه و نسبت بلال به بوته اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف تراکم بر صفت نسبت برگ به ساقه معنی دار بود ولی بر دیگر صفات اثر معنی داری نداشت. همچنین در ارقام مختلف نسبت برگ به ساقه و نسبت بلال به بوته اختلاف معنی دار داشتند ولی ارقام اثر معنی داری از لحاظ درصد پروتئین خام از خود نشان ندادند. اثر متقابل رقم و تراکم درصفت نسبت برگ به ساقه معنی دار گردید. در این آزمایش به نظر می رسد که رقم ۶۴۰ با فاصله روی ردیف ۱۶ سانتی متر( ۸۳ هزار بوته در هکتار) به دلیل بالا نسبت برگ به ساقه بیشتر، در شرایط آب و هوایی اهواز برای گیاه ذرت مناسب تر از دیگر تیمار ها می باشد.