سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد خادمی فرد – کارشناس ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی – عضو هیئت علمی ( استادیار )، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساو

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد ساوه به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل سه تراکم ۸۰، ۱۰۰، و ۱۲۰ بوته در متر مربع و فاکتور فرعی شامل ارقام Hayola 401 و PF کلزا بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تراکم های به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ بوته در متر مربع و در رقم Hayola 401 به دست آمد. افزایش تراکم بوته در واحد سطح با افزایش ارتفاع بوته، افزایش عملکرد بیولوژیک، کاهش تعداد خورجین در بوته، کاهش تعداد شاخه های فرعی، کاهش تعداد دانه در بوته وکاهش شاخص برداشت همراه بود. تعداد دانه در خورجین و میانگین وزن دانه در ارقام مورد بررسی تحت تأثیر تراکم بوته و رقم تغییرات زیادی از خود نشان ندادند.