سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
صادق بهامین – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در شهرستان ایوان، در سال ۱۳۳۱ انجام شد. فاکتورهای آزمایش، شامل ارقام، در ۳ سطح v1= Ksc 704 ، v2= Ksc 604 و v3= Ksc 647 5/ درکرتهای اصلی و تراکم در ۵ سطح، شامل ۵ D1= , 1 D2= , 3/5 D3= , 11 D4= 11/ و ۵ D5= بوته در متر مربع در کرتهای فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و تراکم بر ارتفاع بوته و ارتفاع بلال در سطح ۵ درصد معنیدار شد و تأثیر این دو فاکتور بر سایر صفات مورد بررسی در سطح ۱ درصد معنی دار گردید