سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی متین راد – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شاپور لرزاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مصطفی حسین پور – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
حسن نوریانی – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تداخل جمعیت های طبیعی علف های هرز بر عملکرد کلزای پاییزه رقم هایولا ۴۰۱ در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۴ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. تیمارها در دو گروه به صورت کنترل و تداخل علف های هرز روئیده شده از بانک بذر خاک مزرعه در مراحل فنولوژیکی رشد کلزا شامل دو برگی، چهار برگی، شش برگی، هشت برگی، ابتدای گلدهی، ۵۰ درصد غلاف دهی و برداشت (به عنوان شاهد) انتخاب شدند. نتایج این آزمایش علاوه بر نشان دادن تنوع گونه ای علف های هرز منطقه، نشان از اختلاف در زمان ظهور و شروع رقابت آ نها داشت. تیمارهای کنترل و تداخل علف های هرز بر عملکرد اقتصادی کلزا به طور معنی داری تأثیر گذاشتند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار شاهد کنترل تمام فصل به میزان ۲۸۴۰/۸ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار شاهد تداخل تمام فصل به میزان ۹۷۰/۳ کیلوگرم در هکتار به دست آمدند. بنابراین عدم کنترل علف های هرز در زراعت کلزای پاییزه رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه شمال استان خوزستان باعث کاهش حدود ۶۵ درصدی عملکرد دانه ی آن خواهد گردید.