سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه قنبری مطلق – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه زنجان
مهدی راستگو – استادیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت دانشگاه زنجان
جلال صبا – استادیار گروه زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در پاییز ۱۳۸۸در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. عامل اصلی شامل رقم لوبیا در سه سطح ( رقم ایستاده (درخشان)، نیمه ایستاده (صیاد) و رونده (گلی) ) و تاریخ کاشت در دو سطح ( ۳۰ اردیبهشت و ۱۳ خرداد ماه ) به صورت فاکتوریل و عامل فرعی تداخل علف هرز در دو سطح ( کنترل کامل و عدم کنترل علف هرز) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که ارقام در تمام صفات مورد بررسی با هم تفاوت معنی داری داشتند. اثر تداخل علف هرز نیز به جز درصد پروتئین در تمامی صفات معنی دار بود. تاریخ کاشت در هیچ یک از صفات مورد بررسی اثر معنی داری ایجاد نکرد. بیشترین محتوا پروتئین دانه و عملکرد پروتئین و دانه در رقم گلی مشاهده شد. عدم کنترل علفهای هرز عملکرد دانه را به نصف کاهش داد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی می توان رقم گلی را به علت داشتن محتوا و عملکرد پروتئین دانه و همچنین عملکرد دانه بالاتر در هر دو تاریخ کاشت و در شرایط تداخل با علف هرز در شرایط آب و هوایی زنجان به عنوان رقم برتر معرفی نمود.