سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کا مران انوری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان
سونیا عارفی – مربی آموزشی، دانشگاه پیام نور شاهین د ژ
مجتبی فاتح – دانشجوی دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب و رئیس

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت ، آزمایشی در سال زراعی ۸۵ ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا و KSC گردید. سه تاریخ کاشت ( ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت و ۱۴ خرداد ماه) به عنوان فاکتور اصلی و ۱۵ هیبرید ذرت ( ۷۰۴ OSSK444 ،KSC از گروه متوسط رس ها، ۴۰۰ KSC و ۵۰۰ KSC604 ،KSC از گروه دیررس ها، ۶۴ KSC700 و KSC260 ،BC از گروه نیمه زود رس ها و ۲۸۲ BC و ۳۵۴ OSSK373 ،KSC340 ،KSC302 ،BC404 ، از گروه زودرس ها) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های آزمایشی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ KSC250 کاشت تأثیر معنی داری بر طول بلال، تعداد دانه در ردیف، عمق دانه و عملکرد دانه در واحد سطح داشت و بیشترین عملکرد دانه ۷ تن در هکتار) ) از تاریخ کاشت / ۱۱ تن در هکتار) از تاریخ کاشت دوم ( ۳۰ اردیبهشت) و کمترین آن ( ۸ / در واحد سطح ( ۵۴ سوم( ۱۴ خرداد ماه) به دست آمد. تمام صفات مورد بررسی تحت تأثیر ارقام مختلف ذرت قرار گرفتند، به طوری که بیشترین از گروه متوسط رس ها و هیبرید KSC 11 تن در هکتار) به ترتیب مربوط به هیبرید ۶۰۴ / ۱۲ و ۶ / عملکرد دانه در واحد سطح ( ۰۵ رقم بر تعداد ردیف بلال در سطح احتمال ۵% و بر عمق دانه در بلال × از گروه دیررس ها بود. اثر متقابل تاریخ کشت KSC704 و عملکرد دانه در واحد سطح در سطح احتمال ۱% معنی دار بود و حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح از تاریخ کشت دوم ( ۳۰ ۱۵ تن در هکتار به دست آمد. / از گروه دیررس ها با مقدار ۱۲ KSC اردیبهشت) و با هیبرید ۷۰۴