سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده سیدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام پنبه در سال زراعی ۸۸ در منطقه میانه انجام گرفت آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد وتیمارهای آزمایش شامل ۳ رقم پنبه به نام های (ورامین، اولتان ومهر)وتیمار تاریخ کاشت شامل ۳ تاریخ (٨٨/٢/۱۰ و(٨٨/٢/۳۰ و ۸۸/۳/۱۰ بودند.در زمان اجرا وپس از اتمام آزمایش شاخص هایی مانند عملکرد، تعداد غوزه رسیده ، وزن صد دانه ودرصد روغن با روش های متداول اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد. کمترین میزان عملکرد وش مربوط به تاریخ کاشت سوم مربوط به رقم ورامین با ۶۳۵/۷ کیلوگرم در هکتار وبیشترین میزان عملکرد وش در تاریخ کاشت اول مربوط به رقم مهر با ۳۷۶۶۰ کیلوگرم در هکتار اثر متقابل رقم وتاریخ کاشت بر درصد روغن غیرمعنی دار بود بطوری که رقم مهر بیشترین درصد روغن در تاریخ کاشت اول ورقم ورامین کمترین درصد روغن در تاریخ کاشت سوم را داشت. با توجه به موارد فوق الذکر می توان رقم مهر را برای کاشت در منطقه مورد مطالعه با رعایت تاریخ کاشت نیمه اول اردیبهشت ماه را برای حصول عملکرد بالاودرصد روغن بالا معرفی کرد