سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده سیدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات مختلف از جمله عملکرد واجزای عملکرد سه رقم پنبه شامل مهر ، ورامین واولتان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد میانه در سال زراعی ۱۳۸۸ انجام شد آزمایش به صورت فاکتوریل در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. دراین بررسی خصوصیات مورفولوژیکی پنبه نظیر وزن الیاف ، تعداد غوزه رسیده،ارتفاع و عملکرد پنبه مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان دادکه ارقام مورد کشت از نظر اغلب صفات مورد ارزیابی از جمله وزن لیف وعملکرد با هم اختلاف آماری معنیداری داشتند وبیشترین میزان عملکرد مربوط به رقم مهر با میانگین ۳۷۶۶۰ کیلوگرم درهکتار است وکمترین آن مربوط به رقم ورامین با میانگین ۷/ ۶۳۵ کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به نتایج به دست آمده، در منطقه میانه ومناطقی با شرایط اقلیمی مشابه، زراعت رقم مهر در تاریخ کاشت نیمه اول اردیبهشت به عنوان یک گیاه لیفی وروغنی پیشنهاد می شود