سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدعلی شوشی دزفولی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام زودرس کلزا در منطقه شمال خوزستان ، آزمایشی به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت یکسال(۸۴-۱۳۸۳) اجرا گردید تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : ۱- رقم ( V ) در پنج سطح شامل ارقام Hyola 401,Hyola 60 , RGS003, PF و Hyola 308 دوم- تاریخ کاشت ( S ) در پنج سطح شامل تاریخ های کاشت ۵ آبان ماه ، ۱۵ آبان ماه ، ۲۵ آبان ماه ، ۵ آذر ماه و ۱۵ آذر ماه. نتایج حاصل از مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که بین ارقام مورد بررسی، رقم Hyola60 دارای بالاترین عملکرد دانه (۱۹ کیلوگرم بر هکتار ) می باشد هرچند که از نظر آماری بین این رقم و ارقام Hyola 401, RGS003 و Hyola308 اختلاف معنی داری حاصل نشد. بین تاریخ های کاشت مورد بررسی نیز تاریخ کاشتهای ۵ آبان ماه و ۱۵ آبان (با عملکرد دانه بترتیب ۱۳۰ و ۳۰۴۰ کیلوگرم بر هکتار) به عنوان بهترین تاریخ کاشت های در منطقه صفی آباد دزفول شناخته شد.