سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد امیری – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور الیگودرز.
امیر حسین شیرانی راد ، – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سعید نورمحمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

آزمایشی به صورت ( Brassica napus L. ) به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا ۱۳۸۴ در منطقه الشتر اجرا گردید . عومل مورد – فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۵ (Opera ) آزمون عبارت بودند از : تاریخ کاشت در سه سطح شامل ( ۲۳ شهریور ، ۲ و ۱۲ مهر ) و رقم در سه سطح شامل اپرا نتایج حاصل نشان داد که تاریخ کاشت بر تعداد خورجین در بوته و درصد روغن دانه (Licord) ولیکورد (Okapi) اکاپی تأثیر معنی دار دارد . اثر ارقام بر تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه معنی دار بود. به طور کلی در تاریخ کاشت اول و دوم ، با میانگین ۳۴۷۸ کیلو گرم Licord با میانگین ۴۱۳۸ و ۳۷۰۱ کیلو گرم در هکتار ، در تاریخ کاشت سوم ، رقم Opera رقم در هکتار ، بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند .