سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد فخرآل علی – کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

این مطالعه به بررسی تأثیر تعهد بکارگیری مدیریت دانش بر عملکرد بازاریابی بین الملل شرکت های صنعتی پرداخته است. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیقاز پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش دیدگاه مدیران استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماریمطالعه قرار داده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران بازاریابی شرکت های صنعتی شهر تهران بوده است که تعداد آنها ۰۶۴ نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفیاستفاده شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد ۰۱۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ایتصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که شرکت های مختلف صنعتی به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران بخش های بازاریابی به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مدیریت دانش، اهداف دانش، شناسایی دانش و بهره گیری از دانش بر عملکرد بازاریابی بین الملل تأثیرگذار است.