سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – استادیار و عضو ه یئت علمی دانشگاه کردستان
مسعود شعایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد سنندج
امیر پیروزرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد سنندج
بابک زکی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

از جمله دغدغه های اصلی سازمانهای امروزی بهره وری نیروی انسانی می باشد. از جمله ع وامل مؤثر در افزایش ارزش سهام یک شرکت افزایش بهره وری نیروی انسانی است. شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای در مزیت رقابتی خواهد داشت. این تحقیق در تلاش است تااثرات بهره وری نیروی ا نسانی را با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار ت هران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن تعداد ۲۳۲ شرکت بوده که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات از تجزیه تحلیل و تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق نتایج تحقیق بین بهره وری نیروی انسانی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.