سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد فخرآل علی – کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

این مطالعه به بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر موفقیت بازاریابی شرکت پرداخته است. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساختهبرای سنجش استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری مطالعهشامل مدیران بازاریابی شرکت های صنعتی خصوصی شهر تهران بوده است که تعداد آنها ۳۶۰ نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به اینصورت که شرکت های مختلف خصوصی صنعتی به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران بخش های بازاریابی به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که برنامه یرزی استراتژیک، اهداف مدیریتی و ارزیابی عملکرد بر موفقیت بازاریابی شرکت های صنعتی خصوصی تهران تأثیرگذار هستند