سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر خوب – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
کمال محمدزاده – مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
محمد کشاورز – مدرس دانشگاه پیام نور مرودشت
محمدرضا علیدادی – معاون آموزشی پژوهشی دانشکده فرهنگیان شهید مطهری

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه درسی کارآفرینی بر تمایلات هنرجویان سال سوم هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش شهر داراب می باشد روش این تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماری کلیه هنر جویان اعم از دختر و پسر که شامل ۴۵۰ نفر بوده است که بر اساس جنسیت، شاخه و دسته تحصیلی به روش نمونه گیری طبقه ای افراد به عنوان نمونه آماری انتخاب و در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته سنجش تمایلات کارآفرینانه بود. ابتدا پرسشنامه تمایلات کارآفرینانه توسط هر دو گروه تکمیل و سپس گروه آزمایش به مدت دو ماه آموزش کار آفرینی دریافت نمود و گروه کنترل هیچ اموزشی دریافت نکرد پس از آن پرسشنامه مذکور مجددا در هر دو گروه اجرا و نتایج حاصل مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که برنامه درسی کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینانه هنر جویان گروه آزمایش اعم از دختر و پسر موثر بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده گردید.