سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساره فارسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
بابک متشرع زاده – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

قلع فلز سنگینی است که به طور طبیعی در خاک در سطوح کم ( ۴/۶mg.kg-1 -1 وجود دارد، اما در نتیجه فعالیتهای صنعتی می تواند غلظت آن در محیط افزایش یابد . هدف از پژوهش، بررسی اثر چهار خصوصیت خاک برغلظت کل و قابل جذب قلع تا شعاع ۶ کیلومتری از دودکشهای کارخانه در سه جهت رفسنجان، شهرک و معدن می باشد. با شبکه بندی کردن منطقه، ۱۲۰ نمونه خاک ( عمق ۳۰-۰سانتیمتر) تهیه وpHماده آلیEC و بافت آنها اندازه گیری وغلظت کل و قابل جذب قلع در عصاره ها با دستگاهICP-MSقرائت گردید. نتایج نشان داد که EC با غلظت کل قلع در مسیر شهرک و رفسنجان (p<0/01 و درمسیر معدن (p<0/05 و همچنین ماده آلی با غلظت کل قلع در مسیر رفسنجان (p<0/05 همبستگی مثبت نشان دادند غلظت کل قلع در منطقه بین ۰/۴ تا ۴/۱ و غلظت قابل جذب آن بین ۰/۰۰۰۱ تا ۰/۰۱ میلی گرم بر کیلوگرم متغیر بود.