سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه مختاری – دانشجو ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
حسین بشارتی – استاد یار، رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور

چکیده:

فسفر یکی از مهم ترین عناصر حیاتی است که به مقدار زیاد و به شکل ترکیبات معدنی و آلی در خاک وجود دارد.گیاهان تنها می توانند فسفات غیر آلی محلول را جذب کنند که معمولاً میزان آن در خاک کم تر از نیاز گیاه است. کمبود فسفر نه تنها بر میزان رشد تأثیر می گذارد، بلکه روی تشکیل گل، بذر، میوه، ماندگاری و کیفیت آن نیز مؤثر است. از سوی دیگر، منابع معدنی اقتصادی فسفات در جهان رو به اتمام است و مصرف کودهای شیمیایی فسفاته نیز باعث تخریب ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک شده و خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند. مصرف کودهای زیستی موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی شده و به حفظ محیط زیست، حاصل خیزی زمین های کشاورزی و عملکرد زراعی بیشتر و بهترگیاهان می انجامد.لذا در این تحقیق اثر کاربرد کودهای بیولوژیک تهیه شده ازباکتری های سودوموناس پوتیداp13 وباسیلوس لنتوس p5 و کودهای شیمیائی در تیمار های جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .از اهداف تحقیق استفاده از پتانسیل ارگانیسم های مفید خاکزی به منظور تولید حداکثر محصول در ضمن توجه به بهبود کیفیت خاک وایمنی محیط زیست می باشد . این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳تکرار انجام شده و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که استفاده از کودهای بیولوژیک به همراه کودشیمیائی می تواند موجب افزایش وزن تر وخشک بوته ها، ارتفاع بوته ها، میزان کلروفیل در برگ و میزان عناصرماکرو ومیکرو جذب شده توسط ریشه گیاه شود. و اثر متقابل کود بیولوژیک و کود شیمیائی بر مقدار عناصر موجود در اندام هوائی گیاه در سطح ۵% معنی دار بود .