سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل رنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی،
مهدی قاسمی – کارشناس ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودس
امین مردای اقدم – کارشناس ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات،گروه زراعت و اصلاح نباتات،واحد
مهدی فرجپورخاناپشتانی – دانشجوی رشته ساختمان،دانشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت

چکیده:

از توباکتر آزوسبپریلیوم و ارگانیسم های تثبیت کننده نیتروژن ملکولی هستند که در همیاری با ریشه غلات و گرامینه های دیگر، رشد و نمو آنها را تقویت می کنند .از سوی دیگر راندمان استفاده از نیتروژن در اراضی شالیزاری از دیگر اراضی کمتر است .این امر معلول تلفات بیشتر نیتروژن از طریق آبشویی، نیترات زدایی و تصعید نیتروژن در این اراضی می باشد .در این راستا آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی- ۸۹ ۱۳۸۸ در ۵ کیلومتری جاده رشت به تهران در موسسه تحقیقات بین المللی برنج کشور اجرا شد .در این طرح فاکتور اصلی ۰ کیلو گرم کود نیتروژن در هکتار بود .نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که ، ۴۵ ،: کودهای بیولوژیک شامل ۹۰ تلقیح ریشه نشاء برنج با کود بیولوژیک آزوسبپریلیوم و ازتوباکتر بر تعداد برگ فعال، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد دانه پوک و میزان نیتروژن در سطح احتمالی % ۱ و % ۵ معنی دار بود جدول .( ۱) تأثیر سطوح کود نیتروژن هم بر تعداد برگ فعال، طول خوشه، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد دانه های پوک و مصرف نیتروژن در سطح احتمال % ۱ معنی دار بود و اثرات متقابل کود های بیولوژیک و کود نیتروژن هم بر تعداد برگ فعال و تعداد پنجه در متر مربع در سطح احتمال % ۱ معنی دار بود جدول .( ۱)نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد برگ فعال از تیمار کود بیولوژیک شاهد) بدون ۱ بیشترین تعداد برگ فعال را به خود اختصاص داد و بیشترین / کود (همراه با ۹۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با میانگین ۲ ۳۳ مربوط به همین تیمار است که با تیمار کود بیولوژیک ازتوباکتر همراه با کود / تعداد پنجه در متر مربع هم با میانگین ۸۰ نیتروژن ۹۰ کیلوگرم در هکتار در یک گروه آمار قرار گرفت جدول .( ۳)بین تعداد چنجه در متر مربع با طول خوشه یک همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال % ۱وجود داشت .بین طول خوشه با میزان نیتروژن در گیاه یک همبستگی مثبت معنی داری در سطح احتمال % ۱وجود داشت .این موضوع می تواند ناشی از مصرف کود های بیولوژیک همراه با کود نیتروژن در تیمارها باشد.