سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بلقیس باورصاد – استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
حجت اله اسدی نسب – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان
کریم حسام آبادی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

چکیده:

امروزه بانک ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی با ظهور فناوری های نوین، تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر بانکداری مجازی بر بهره وری بانک است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش از نوع همبستگی، توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری، مشتریان شعب بانک صادرات در شهرستان رامهرمز بودند. پرسشنامه تحقیق در قالب ۵ متغیر (بهره وری، رضایت مشتریان، خلاقیت و نوآوری، سرعت انجام امور بانکی و کاهش هزینه (بانک–مشتری)) و ۳۰ سؤال طراحی گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ۰/۹۳۲ بدست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. جهت آزمون فرضیات از آزمون باینومال با کاربرد نرم افزارspssاستفاده شد. نتایج نشان داد؛ بانکداری مجازی رابطه مثبتی با رضایت مشتری، صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در زمان و خلاقیت و نوآوری کارکنان داشت