سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود علی بیگی نبی – دانشجوی کارشناس ارشد گروه علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
قدرت الله فتحی – استاد گروه علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رضا پور آذر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شقایق رمضانی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

و درجه حرارت متفاوت است. بقایای PH ، پایداری علف کش های سولفونیل اوره در خاک با توجه به مواد آلی، رطوبت این علف کش ها در خاک ممکن است به گیاهان بعدی که کشت می شوند، خسارت وارد کند. جهت ارزیابی تأثیر باقیمانده این ۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۴ – علف کش ها بر روی گندم، آزمایش مزرعه ای در سال ۱۳۸۹ تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شاوور در ۵۰ کیلومتری جاده اهواز-اندیمشک انجام گردید. تیمار های آزمایش شامل:علف کش جدید لوماکس(مزوتریون+اس متالاکلر+تربوسیلازین) در مقادیر ۴ لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی و پس رویشی، علف کش نیکوسولفورون(کروز) در مقادیر ۲ لیتر در هکتار به صورت پس رویشی مخلوط علف کش لاسو( ۵لیتر) +آترازین( ۱کیلوگرم) به صورت پیش رویشی،علف کش ارادیکان ۶ لیتر در هکتار به صورت خاک کاربرد و شاهد با علف هرز وبدون علف هرز بود. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر سوء مربوط به علف کش های آترازین+لاسو و لوماکس می باشد که به ترتیب ۳۱ و ۲۷ درصد عملکرد دانه گندم را کاهش داده اند و از نظر آماری نیز در یک گروه آماری قرار داشتند. علف کش ارادیکان نیز ۹ درصد عملکرد گندم را کاهش داده بود. به طور کلی به نظر می رسد که باید واکنش گیاهان نسبت به بقایای علفکش های سولفونیل اوره را بیشتر مورد توجه قرار داد و در این خصوص در آینده تحقیقات بیشتری نمود.