سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود دژم – استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
شهرام دانشمندی – مربی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اکسین وموقعیت قلمه بر ریشه زایی قلمه های ساقه گل کاغذی، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید ( ۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام ) وموقعیت قلمه (تحتانی ، میانی و انتهایی ) انجام شد و دو ماه پس از کاشت قلمه ها، خصوصیات مربوط به ریشه زایی اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید وموقعیت قلمه اثرات معنی داری بر ریشه زایی قلمه های ساقه گل کاغذی داشتند. با افزایش غلظت IBA درصد ریشه زایی وتعداد ریشه ها افزایش ومتوسط طول ریشه ها کاهش یافت. در قلمه های تحتانی صرفنظر از غلظت IBA، بالاترین درصد ریشه زایی مشاهده شد به طوری که در تمامی غلظت ها درصد ریشه زایی ۱۰۰ درصد بود. بیشترین تعداد و طول ریشه ها به ترتیب در قلمه های تحتانی و IBA با غلظت ۲۰۰۰ پی پی ام و قلمه های انتهایی و بدون IBA حاصل شدند.