سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سوران عبدی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسدالله الوندی زاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
نسرین مالکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین اثر استفاده از اینترنت بر رشد اقتصادی در ۸ کشور منتخب عضو OIC که هم منطقه هستند، طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ می باشد. تأثیر اینترنت بر رشد اقتصادی با متغیر نسبت کاربران اینترنت به کل جمعیت مورد بررسی قرار گرفته و رشد اقتصادی تابعی از کاربران اینترنت به کل جمعیت، تورم، نسبت سرمایه گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است که نرخ رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادی لحاظ شده است. نتایج تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data) نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و تأثیر نسبت کاربران اینترنت به کل جمعیت، تورم و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.