سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد مجاجری – کارشناس تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش فارس
رحیم کامیاب – رئیس گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش فارس

چکیده:

با توجه به اهمیت جایگاه شهرداری ها در رشد و توسعه مناطق شهری و روستایی هدف تحقیق حاضر بررس تأثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری نیروی انسانی شهرداری منطقه ۴ شیراز بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و روش انجام تحقیق پیمایشی بود. بدین منظور نمونه ای به حجم ۲۵ نفر از کارکنان شهرداری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق روش ها و فنون آموزشی که شامل سه روش ۱- آموزش الکترونیکی ۲- آموزش ارائه اطلاعات ۳- آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن بر بهبود بهره وری منابع انسانی شهرداری منطقه ۴ مورد بررسی قرار گرفت. براین این کار ابعاد بهره وری (کارآیی و اثر بخشی) را لحاظ گردید. سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده و با کمک از نرم افزار SPSS18 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که :۱- هر سه روش آموزش ارائه اطلاعات، آموزش الکترونیکی و آموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره وری منابع انسانی کارکنان تأثیر دارد. ۲- تأثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره وری منابع انسانی بیشتر از تأثیر سایر روش ها و فنون آموزشی است. ۳-روش آموزش ا لکترونیکی در رتبه دوم از لحاظ تأثیر بر بهبود بهره وری منابع انسانی قرار دارد. ۴-روش ارائه اطلاعات در رتبه سوم و آخر از لحاظ تأثیر بر بهبود بهره وری منابع انسانی در بین سه روش فوق قرار دارد.