سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید عابدزاده عطار – فرش زمرد مشهد، مشهد
مجید صفرجوهری – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
نوشین همتی – مشهد نخ، مشهد

چکیده:

در سیستم کشش دو آپرونی در رینگ جهت قادر ساختن آپرونها به هدایت و کنترل الیاف در ناحیه کشش اصلی لازم است آپرون بالایی با نیروی کنترل شدهای بر آپرون پایینی فشرده گردد؛ لازمه این مهم آنست که یک فاصله کنترل شدهایکه دقیقاً متناسب با حجم مواد عبوری از آپرونها میباشد، بین لبه آپرونها در ناحیه خروجی آنها ایجاد گردد. اغلب میزان این فاصله توسط گیرهای به نام کلیپسDistance Clipsتنظیم میگردد. در این تحقیق سعی شده است تا با آزمایش بر روی نمونههای نخ نمره ۱۸ و ۱۲ متریک تولیدی در سیستم ریسندگی نیمهفاستونی تأثیر کلیپس بر پارامترهای کیفی نخ بررسی گردد. به نظر میرسد نخ نمره ۱۸ با توجه به حجم کمتر الیاف در ناحیه کشش و تعداد الیاف کمتر در سطح مقطع نخ با در نظر گرفتن ظرافت یکسان الیاف از حساسیت بیشتری در تغییر فاصله بین دو آپرون بالایی و پایینی و تأثیر آن در تعداد نقاط نازک و کلفت وCV% نخ تولیدی برخوردار است و با کمتر شدن فاصله دو آپرون این خواص کیفی در نخ نمره ۱۸ بهبود مییابد. اما در هر دو نوع نمره نخ با کوتاهتر شدن فاصله بین دو آپرون از یک حد معین پرزینگی نخ افزایش مییافت