سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
عباس قدیمی – استادیار گروه آموزشی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، هم

چکیده:

یک روش موثر برای تثبیت خاکها، استفاده از سیمان پرتلند میباشد. در طی فرآیند تولید سیمان پرتلند مقدارآزاد میگردد و موجب آلوده شدن محیط زیست میشود. در چند دهه گذشته تحقیقات CO زیادی گاز ۲گستردهای برای جایگزینی سیمان پرتلند با مصالح سازگار با محیط زیست انجام گرفته است. یکی از این تکنیکها فعالسازی مواد آلومینوسیلیکاتی(نظیر خاکستر بادی، سرباره کوره بلند ذوب آهن و متاکائولین)توسط فعالکنندههای قلیایی میباشد که به سیمان تولید شده توسط این روش سیمان قلیایی میگویند. فعال- کنندههای متداول که در این روش به کار میروند هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم، سیلیکات سدیم و کربنات سدیم میباشند. طبق تحقیقات انجام گرفته استفاده از مواد پوزولانی مانند خاکستر بادی، سرباره ها و دوده سیلیس در کنار سیمان پرتلند، موجب بهبود خواص مقاومتی و دوام خاک تثبیت شده میگردد. در این تحقیق عملکرد سیمان قلیایی در زمینه تثبیت خاک و در قالب آزمایشهای مقاومتی بررسی شده است. همچنین تاثیر پارامترهایی از قبیل درصد سرباره، درصد ماده فعالکننده، درصد سیمان، شرایط عملآوری و سن نمونهها بر مقاومت خاک تثبیت شده بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که تغییر پارامترهایی نظیردرصد مواد فعالکننده و درصد سرباره تأثیر محسوسی در تغییر مقاومت نمونهها دارد. همچنین تأثیر مدت و شرایط عملآوری نمونهها بر نتایج آزمایشهای مقاومتی قابل توجه است.