سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام آذری جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی
جواد برنجیان – استادیار و رییس موسسه آموزش عالی طبری بابل
بابک احمدی –

چکیده:

استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده بتن در ردههای مختلف متداول شده است. استفاده از پودرزئولیت در بتنهای حاوی افزودنیهای شیمیایی به صورت پوزولان طبیعی، علیرغم بهبود خواص مکانیکی و دوام آن بتن، باعث افت شدید کارایی بتن تازه شده و بعد از مدت زمان کوتاهی کار کردن با بتن دشوار میشود. از این رو بررسی تاثیر افزودنیهای شیمیاییبا پایههای لیگنو سولفونات، نفتالین سولفونات فرمالدهید و پلی کربوکسیلات اتر به صورت مجزا و همراه با درصدهای مختلف ماده کندگیرکننده با پایه شیمیایی فسفنات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل شده نشان میدهد که استفاده درصد مشخصی از مواد کندگیر کننده در کنار مواد کاهنده آب میتواند تا مقدار زیادی کارایی ملات حاوی زئولیت را حفظ کند