سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی بیات – دانشجوی دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان و عضو انجمن
جمال محمد – حسابرس دیوان محاسبات کشور و م درس دانشگاه و عضو انجمن حسابداری ایران
سعید انور خطیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی تبریز
کامران محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

هدف اصلی گزارشگری مالی، آماده کردن اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی برای کلیه استفاده کنندگان جهت تصمیمات مالی است که این گزارشگری مالی اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را فراهم می آورد که می تواند در تصمیمات سرمایه گذاران مفید و مؤثر باشد. این تحقیق به دنبال آن است تا تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق از نظر روش، تحلیلی بوده در حالی که از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین از نظر مکانی، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، داده های پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارائه اطلاعات حسابداری دارای محتوای فزآنده اطلاعاتی است و بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر گذار است.