سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرحناز سهراب – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
فریبرز عباسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی کاربرد پلیمر سوپر آب آ- ۲۰۰ به عنوان یک فاکتور مدیریتی برای مصرف بهینه آب آبیاری در مقیاس لایسیمتر و تأثیر آن بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک بود. بدین منظور پلیمر در سه سطح صفر (شاهد)، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم پلیمر در هکتار و در سه تکرار در یک خاک لوم رسی مطالعه شد. این تحقیق در ۹ لایسیمتر اجرا و اندازه گیری رطوبت خاک به وسیله دستگاه رطوبت سنج در ۴ عمق (۱۵-۰، ۳۰-۱۵، ۶۰-۳۰ و ۹۰-۶۰ سانتی متر) صورت گرفت. بررسی تأثیر استفاده از پلیمر بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک نشان داد که در مکش های صفر، ۰/۳ و ۳ بار با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم پلیمر در هکتار، رطوبت حجمی خاک به ترتیب ۱/۳۳، ۰/۵۴ و ۱/۲۶ درصد نسبت به شاهد بیشتر است. اما در مکش ۱۰ بار کاربرد پلیمر اثر معنی دار نداشت. رطوبت قابل استفاده گیاه با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم پلیمر در هکتار۶/۳ درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که پلیمر سوپر آب آ- ۲۰۰ در افزایش ذخیره رطوبت خاک های لوم رسی در شرایط لایسیمتری خیلی مؤثر نبود و با توجه به هزینه زیاد آنها، به عنوان یک فاکتور مدیریتی برای مصرف بهینه آب آبیاری در این خا کها قابل توصیه نمی باشند.