سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید غفارزاده ملاباشی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

نخستین استفاده از سورفاکتانت های غیر یونی به عنوان افزودنی در صنعت خمیر کاغذ، به سال ۱۹۷۵ برمی گردد. در این تحقیق دو نوع از این مواد با نامهای تجاری PEG 1500 و ELA-7 در دو غلظت ۰/۵ و ۱ درصد به مایع پخت خمیرسازی سودا اضافه شدند. سپس، از نمونه های خمیر کاغذهای شاهد و اصلاح شده با مواد فعال سطحی کاغذهای دست ساز آزمایشگاهی تهیه و خواص ن وری، فیزیکی و مقاومتی آنها اندازه گیری گردشد. بررسی ویژگی های ن وری کاغذها نشان داد که افزودن مواد فعال سطحی مذکور موجب افزایش معنی دار درجه روشنی کاغذهای حاصل شد. علت این امر می تواند جلوگیری از رسوب مجدد لیگنین در اثر افزودن سورفاکتانت باشد. همچنین اثر ELA-7 بر مقاومت های مکانیکی و فیزیکی کاغذهای کاغذ حاصل معنی دار نبود؛ اما استفاده از PEG 1500، موجب افزایش میزان اندیس پارگی و کاهش میزان اندیس ترکیدن و کشش شد. تصور بر این است که PEG 1500 با داشتن تأثیر منفی بر اتصالات بین الیاف، موجب افزایش اندیس پارگی کاغذ شده است. همچنین افزودن PEG 1500 موجب افزایش معنی دار میزان ضخامت و نیز افزایش معنی دار حجم ویژه ی کاغذهای حاصل شد.