سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه هروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید رضا صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون مشکل شوری در منابع آب و خاک مورد استفاده در کشاورزی در دنیا و همینطوراهمیت گندم به عنوان غذای اصلی اکثر مردم جهان، و با توجه به حساسیت واهمیت مراحل اولیه رشد گیاهچه در شرایط محیطی نامساعد و تأثیر رشد در این مرحله بر عملکرد گیاه، آزمایشی به منظور مقایسه میزان تراوش یونی غشا و محتوای آب نسبی گیاهچه های ارقام مختلف گندم شامل: شیراز، رسول، هامون، گاسکوژن، الموت، طوس، مهدوی، هیرمند، کویر و اترک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده و در قالب بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. ارقام مختلف گندم به عنوان فاکتور فرعی و تنش شوری در دو سطح شاهد و شوری ۸ دسی زیمنس بر متر به عنوان فاکتور اصلی استفاده شد. نتایج نشان داد که شوری بر میزان تراوش یونی غشاء اثر معنی دار داشته است. اثر شوری، رقم و اثر متقابل شوری و رقم بر میزان محتوای آب نسبی نیز معنی دار داشته است. اثر شوری، رقم و اثر متقابل شوری و رقم بر میزان محتوای آب نسبی نیز معنی دار بوده است. تنش شوری منجر به افزایش ۶۷ درصدی تراوش یونی غشاء شده است. بیشترین میزان تراوش یونی غشاء در رقم هیرمند و کمترین آن در رقم مهدوی دیده شد. همچمین رقم هیرمند در حالت شاهد بیشترین و رقم مهدوی در حالت تنش کمترین میزان محتوای آب نسبی را نشان دادند.