سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرستو پارسا مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

پرش هیدرولیکی از جمله روشهای مورد استفاده به منظور استهلاک انرژی در پاییندست سازههای آبی است. در این تحقیق تأثیر آبپایه پیوسته در حوضچه آرامش افقی بر روی خصوصیات پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آبپایه هایی پیوسته با مقطع مستطیلی باارتفاعهای ۱/۵ ، ۲/۵ و ۳/۵ سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفته و موثرترین این آبپایهها در دو شکل مختلف دیگر نیز بررسی گردید. نتایج تجربی پرش هیدرولیکی آبپایه پیوسته با پرش کلاسیک مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که ارتفاع آبپایه در کاهش نسبت عمق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی موثر بوده و شکل آبپایه تأثیر قابل ملاحظهای در خصوصیات پرش هیدرولیکی ندارد.