سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام ایزدی نیا – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آب
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آب
heidar@cc.iut.ac.ir –

چکیده:

سرریزهای جانبی از انواع سازه های هیدرولیکی می باشند که در سیستم های فاضلاب شهری، آبرسانی و آبیاری، کنترل دبی، انحراف سیلاب و دبی مازاد رودخانه ها و کانال ها استفاده می شوند. جریان عبوری از یک سرریز جانبی از نوعجریان های متغیر مکانی می باشد. با توجه به انیکه معادلات حاکم بر جریان های متغیر مکانی دارای حل تحلیلی نمی باشند، مطالعات تجربی بهترین راه برای بررسی مشخصات هیدرولیکی این نوع سرریزها است. تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با سرریزهای جانبی لبه تیز صورت گرفته است، اما بر دیگر انواع سرریزهای جانبی کمتر توجه شده است. در این تحقیق به منظور برسی نیمرخ سطح آب به مطالعه آزمایشگاهی مدل سرریز جانبی تاج دایره ای پرداخته شده است. اندازه گیری عمق جریان در راستای چهار محور طولی در مجاورت سرریز جانبی صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی نشان داده است با افزایش ارتفاع سرریز از تغییرات سطح آب کاسته می شود و با فاصله گرفتن در جهت عرضی کانال از شدت تغییرات کاسته می شود و محور کانال محل مناسبی برای اندازه گیری خصوصیات جریان می باشد.