سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رحیم قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسماعیل چمنی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر اختلاط پسمانده کمپوست قارچ و ورمی کمپوست ( ۰+۰ و ۲۰+۰ و ۱۷/۵+۲/۵ و ۱۵+۵ و ۱۲/۵+۷/۵ و ۱۰+۱۰ و ۷/۵+۱۲/۵ و ۵+۱۵ و ۲/۵+۱۷/۵ و ۰+۲۰) در بستر کشت بر خصوصیات رشد و گلدهی گل شاخه بریده داوودی (Dendranthema grandiflora) رقم چینیتا صورت گرفت. محیط کشت پایه معمول (شاهد ) مخلوطی از ۷۰ درصد خاک زراعی و ۳۰ درصد شن (حجمی/حجمی) بود. تیمارها شامل اختلاط پسمانده کمپوست قارچ، ورمیکمپوست و ۸۰ درصد محیط کشت پایه بود. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۱۰ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نتایج نشان داد که مقایسه با شاهد بیشترین ارتفاع، میزان کلروفیل و تعداد برگ به ترتیب در تیمارهای محیط کشت حاوی ۱۲/۵ درصد پسمانده کمپوست قارچ و ۷/۵ درصد ورمیکمپوست به دست آمد. بیشترین سطح برگ بترتیب از مخلوط ۲۰ درصد و ۰ درصد پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست مشاهده شد که با شاهد اختلاف معنی داری داشت (۵%≥P) گیاهان کاشته شده در محیط کشت حاوی مخلوط ۱۲/۵ درصد پسمانده کمپوست قارچ و ۷/۵ درصد ورمیکمپوست نسبت به شاهد زودتر وارد مرحله گلدهی شدند. بیشترین وزن تر و خشک به ترتیب در مخلوطی از ۱۰ درصد و ۱۰ درصد پسمانده کمپوست کمپوست قارچ و ورمیکمپوست حاصل شد.