سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میترا هادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لرزاده – استادیار و عضویت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – استادیار و عضویت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسب ترین عملکرد ماش در شمال استان خوزستان آزمایشی به صورت کشت تاببستانه درشهرستان شوشتر ا نجام گرف . این آزمایش بصورت طرح فاکتوریل بر مبنای بلوک کامل تصادفی بتا سته تکترار د دد فاکتور که فاکتور ادلشامل سطوح علف کش به همراه شاهد بددن دجین د فاکتور ددم شامل سطوح ریزمغذی به همراه شاهد بددن ریزمغذی اجرا شد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اختلاط علف کش د ریزمغذی در مقایته با کاربرد هر کدام از آ سا به تنسایی در افزایش عملکرد ماشبود داده ها با استفاده از رم افزار SAS تجزیه د تحلیل آماری شدد تایج شان داد اثر اختلاط علف کش د ریزمغذی بر فاکتور تعداد دا ه در غلاف تأثیر معنی دار داشته د بر سایر فاکتورهای اجزاء عملکرد تأثیر معنی دار داشته اس . طبق نتایج مقایسات میز ن بیشترین عملکرد دا نه ماش از تیمار اختلاط ریزمغذی کامل د علف کش گالا سوپر به میزان ۰۲۹۳ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد بددن دجین د بددن ریزمغذی به میزان ۰۸۶۳ کیلوگرم در هکتار بدس آمد